بشکه گیر الحاقیه لیفتراک و استکر مدل Drum Grab

گروه : بشکه گیر

(drum grab) بشکه گیر الحاقیه و استکر
___________________________________
بشکه،بشکه گیر،استکر بشکه گیر،جابه جایی بشکه،حمل بشکه،ارتفاع دادن بشکه،پالت،لیفتراک،تجهیزات انبارداری،الحاقیه بشکه گیر

  
  موارد کاربرد
تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت الحاقیه Drum Grab به راحتی بر روی شاخک های استکرهای دستی و انواع لیفتراک ها جاگیری شده و سپس پیچ های موجود بر روی بازوهای بشکه گیر بسته می شوند تا بشکه گیر به شاخک ها محکم گردد.

تسهیل ماشین صنعت ارائه کننده لیفتراک ،جک پالت از این نوع الحاقیه بشکه گیر برای حمل و بارگیری بشکه استفاده می شود.

بشکه فولادی نوع بشکه
210 حجم بشکه (لیتر)
680 وزن بشکه (kg)
55/88×5/08×13/98 ابعاد بازوی حامل شاخک