نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > استکر برقی > استکر تمام برقی > ریچ استکر
ریچ استکر
ریچ استکر مدل CQDH12A
ریچ استکر جهت راهروهای باریک
ظرفیت:1250 کیلوگرم
__________________________________
ریچ استکر،استکر،ریچ استکر برقی،خرید ریچ استکر،قیمت ریچ استکر،فروش لیفتراک،انبارداری

ریچ استکر مدل CQDH 15A
ریچ استکر جهت راهروهای باریک
ظرفیت:1500 کیلوگرم
_________________________________
ریچ استکر،استکر،ریچ استکر برقی،خرید ریچ استکر،قیمت ریچ استکر،فروش لیفتراک،انبارداری

ریچ استکر مدل RSB13-850
ریچ استکر با سیستم Moon Walk
ظرفیت:1300 کیلوگرم
__________________________________
ریچ استکر،استکر،ریچ استکر برقی،خرید ریچ استکر،قیمت ریچ استکر،فروش لیفتراک،انبارداری

ریچ استکر مدل RSB14-850
ریچ استکر با سیستم Moon Walk
ظرفیت:1400 کیلوگرم
__________________________________
ریچ استکر،استکر،ریچ استکر برقی،خرید ریچ استکر،قیمت ریچ استکر،فروش لیفتراک،انبارداری

ریچ استکر با دکل دو مرحله ای مدل RSB12/15-810
ریچ استکر با دکل دو مرحله ای استاندارد
ظرفیت:1200/1500 کیلوگرم
__________________________________
ریچ استکر،استکر،ریچ استکر برقی،خرید ریچ استکر،قیمت ریچ استکر،فروش لیفتراک،انبارداری

ریچ استکر با دکل سه مرحله ای مدل RSB12/15-810
ریچ استکر با دکل سه مرحله ای ارتفاع آزاد
ظرفیت:1200/1500 کیلوگرم
__________________________________
ریچ استکر،استکر،ریچ استکر برقی،خرید ریچ استکر،قیمت ریچ استکر،فروش لیفتراک،انبارداری


صفحه : 1