نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک دیزلی > لیفتراک دیزلی 3/5-1 تـن
لیفتراک دیزلی 3/5-1 تـن
لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1 تن مدل FD10
(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:1000 کیلوگرم(1 تن)
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1/5 تن مدل FD15
(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:1500 کیلوگرم
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 1/8 تن مدل FD18
(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:1800 کیلوگرم
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 2 تن مدل FD20
(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:2000 کیلوگرم
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 2/5 تن مدل FD25
(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:2500 کیلوگرم
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 3 تن مدل FD30
(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:3000 کیلوگرم
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر

لیفتراک دیزلی با ظرفیت 3/5 تن مدل FD35
(forklift truck)لیفتراک دیزلی
ظرفیت:3500 کیلوگرم
دارای دکل استاندارد 3 متر و قابل سفارش تا 6 متر


صفحه : 1