نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > لیفتراک > لیفتراک بنزینی-گازی > لیفتراک بنزینی-گازی 3/5-1 تـن
لیفتراک بنزینی-گازی 3/5-1 تـن
لیفتراک بنزینی-گازی با ظرفیت 1 تن مدل FLG10
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :1000 کیلوگرم

لیفتراک بنزینی- گازی با ظرفیت 1 تن مدل FLG15
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :1500 کیلوگرم

لیفتراک بنزینی-گازی با ظرفیت 1/8 تن مدل FLG18
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :1750 کیلوگرم

لیفتراک بنزینی-گازی با ظرفیت 2 تن مدل FLG20
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :2000 کیلوگرم

لیفتراک بنزینی-گازی با ظرفیت 2/5 تن مدل FLG25
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :2500 کیلوگرم

لیفتراک بنزینی-گازی با ظرفیت 3 تن مدل FLG30
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :3000 کیلوگرم

لیفتراک بنزینی-گازی با ظرفیت 3/5 تن مدل FLG35
(forklift truck) لیفتراک بنزینی-گازی
ظرفیت :3500 کیلوگرم


صفحه : 1