نسخه آزمایشی سایت جدید
محصولات > بشکه گیر
بشکه گیر
استکر بشکه گیر مدل YTD35
(drum stacker)استکر بشکه گیر
ظرفیت بشکه:350 کیلوگرم
___________________________________
بشکه،بشکه گیر،استکر بشکه گیر،جابه جایی بشکه،حمل بشکه،ارتفاع دادن بشکه،پالت،لیفتراک،تجهیزات انبارداری

بشکه گیر الحاقیه لیفتراک مدل HK300
(drum lifter)با گردش 360 درجه برقی
ظرفیت بشکه:300 کیلوگرم
___________________________________
بشکه،بشکه گیر،استکر بشکه گیر،جابه جایی بشکه،حمل بشکه،ارتفاع دادن بشکه،پالت،لیفتراک،تجهیزات انبارداری

بشکه گیر الحاقیه لیفتراک مدل HK285C
(drum lifter) با گردش 360 درجه دستی
ظرفیت بشکه:300 کیلوگرم
___________________________________
بشکه،بشکه گیر،استکر بشکه گیر،جابه جایی بشکه،حمل بشکه،ارتفاع دادن بشکه،پالت،لیفتراک،تجهیزات انبارداری

بشکه گیر الحاقیه لیفتراک مدل DG360B
(drum lifter) بشکه گیر الحاقیه
ظرفیت بشکه:360 کیلوگرم
___________________________________
بشکه،بشکه گیر،استکر بشکه گیر،جابه جایی بشکه،حمل بشکه،ارتفاع دادن بشکه،پالت،لیفتراک،تجهیزات انبارداری

بشکه گیر الحاقیه لیفتراک مدل DG720B
(drum lifter) بشکه گیر الحاقیه
ظرفیت بشکه:720 کیلوگرم
___________________________________
بشکه،بشکه گیر،استکر بشکه گیر،جابه جایی بشکه،حمل بشکه،ارتفاع دادن بشکه،پالت،لیفتراک،تجهیزات انبارداری

بشکه گیر الحاقیه لیفتراک و استکر مدل Drum Grab
(drum grab) بشکه گیر الحاقیه و استکر
___________________________________
بشکه،بشکه گیر،استکر بشکه گیر،جابه جایی بشکه،حمل بشکه،ارتفاع دادن بشکه،پالت،لیفتراک،تجهیزات انبارداری،الحاقیه بشکه گیر

بشکه گیر مدل DL300
(drum loader)بشکه گیر
ظرفیت بشکه:300 کیلوگرم
___________________________________
بشکه،بشکه گیر،استکر بشکه گیر،جابه جایی بشکه،حمل بشکه،ارتفاع دادن بشکه،پالت،لیفتراک،تجهیزات انبارداری


صفحه : 1