"فـــــــرم ارســــــــال شـــکایــت تسهیل ماشین صنعت( تولید کننده لیفتراک،جک پالت و ...)"
اطلاعات شخصی
 
  نام
  نام خانوادگی
  نام شرکت
اطلاعات دستگاه خریداری شده
  نوع محصول خریداری شده
  توضیحات تکمیلی
 

تاریخ خریداری
  آدرس فعالیت دستگاه
موضوع شکایت
 
نامناسب بودن کیفیت محصول گران فروشی
تاخیر در خدمات رفتار کارکنان
تاخیر در تامین قطعات بسته بندی نامناسب
ســایر
موضوع شکایت
  توضیحات تکمیلی
  ارسال تصویر یا نامه