المان پست گرید

استکر دستی مدل SDJ1000  Copy
استکر دستی 1 تن با شاخک ثابت - مدل SDJ1000 جدول مشخصات : ظرفیت1000 کیلوگرم(Kg)مرکز ثقل600 میلی متر(mm)وزن ...